1. Správce osobních údajů:

DEBT SOLUTIONS s.r.o., IČ 17802539, se sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9 (dále jen: „správce“), jakožto zhotovitel a provozovatel internetových stránek www.nicnedluzim.cz („internetové stránky“), uchovává a zpracovává osobní údaje fyzických osob a návštěvníků internetových stránek v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Kontaktní údaje správce:

Mgr. Terezie Marešová, tel.: 702 110 998, e-mail: info@nicnedluzim.cz

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění dle smlouvy o dílo, tedy zejména Vaše jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, případně firmu, identifikační číslo, a dále telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v rozsahu, ve kterém je to nezbytné z těchto zákonných důvodů:

 1. pro plnění smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy s Vámi
 2. dále osobní údaje zpracováváme tam, kde nám to ukládá závazný právní předpis, např. v souvislosti s povinností úschovy účetních záznamů, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 3. V rámci tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR můžeme Vaše osobní údaje využít například pro účely prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, vymáhání práv ze smlouvy o dílo a pro účely správy uživatelského účtu a provozování informačního systému internetového obchodu.
 4. Pouze s Vaším výslovným souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, jmenovitě k zasílání aktuální nabídky zboží, newsletteru nebo jiných obchodních sdělení o našich produktech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 6. Doba uchovávání údajů:

 

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tedy po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu
 2. případně po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 2. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 3. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 4. zajišťující marketingové služby nebo účetní služby.
 5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Vaše práva:

 

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména tato práva:
 2. Právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost údajů. Máte právo se nás dotázat, jaké osobní údaje konkrétně o Vás shromažďujeme. Na takový dotaz Vám bezplatně vydáme kopii všech údajů v elektronické formě, pokud nežádáte o jiný způsob. Některé osobní údaje máte navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.
 3. Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů.Na Vaši žádost provedeme opravu/doplnění Vašich osobních údajů.
 4. Právo na výmaz, resp. právo být zapomenut.Jsme povinni zlikvidovat osobní údaje zejména, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud nám povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis.
 5. Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky: cz.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, tedy zjednodušeně řečeno v případech, kdy zpracování údajů není nezbytné ani pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, ani nám ho neukládá zákon. Pokud námitku vyhodnotíme jako důvodnou, Vaše osobní údaje vymažeme, resp. anonymizujeme.
 7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat, např. prostřednictvím emailové adresy: info@nicnedluzim.cz.
 8. Zpracování osobních údajů a podmínky zabezpečení osobních údajů:

 

 1. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména 256bitové šifrování, antivirový program a použití hesel, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Závěrečná ustanovení:

 

 1. Podpisem smlouvy o dílo potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte podpisem smlouvy o dílo, kterým potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
 2. Obě smluvní strany se dohodly, že všechny jejich spory vznikající a související s touto smlouvou budou rozhodovány ve vztahu s podnikateli jako objednateli díla s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Sudištěm bude Praha. Rozhodčí řízení se koná v českém jazyce.
 3. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR

 

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

 1. Spory plynoucí z výkladu a realizace smlouvy o dílo mezi společností DOKTOR OKEN s.r.o. jako zhotovitelem a spotřebiteli jako objednateli, budou řešeny také u místně a věcně příslušného soudu v České republice.
 1. Aktuální vzorové znění VOP je vždy k dispozici na www.doktoroken.cz. Změny VOP lze činit pouze na základě písemné dohody stran písemnou dohodou v konkrétní smlouvě.
 2. Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplacené části díla.
 3. Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.
 4. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele postoupit svou pohledávku vůči zhotoviteli vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.
 5. Zvláštní ujednání s objednatelem učiněná ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.